ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﯾﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس در ﺳﺎل 1391 ﺑﺎ پشتوانه داﻧﺶ فنی و ﺗﺠﺮﺑه عملیاتی چندین ساله خود در حوزه صنایع و به طور ویژه در حوزه طراحی بیرونی و داخلی خودرو در راستای ﻫﻤﮑﺎري ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑا

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺂورﯾﻬﺎي روز دﻧﯿﺎ ، ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ پیاده سازی دانش فنی در قالب عملیاتی  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان کوتاه ترین مسیر ممکن برای دستیابی به اهداف کاری می باشد، این شرکت سفارشات و نیازمندی های مخاطبین خود را از رهگذر مذکور محقق می سازد که منجر به صرف هزینه کمتر، زمان کوتاه تر و کیفت مطلوب تر برای سفارشات مشتریان محترم می باشد.

 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ  ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی است.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﯾﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﺑﺮداري اﭘﺘﯿﮑﺎل و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮداي اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﻬﺎ

و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ اﺑﻌﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، دﻗﺖ اﻧﺪازه ﺑﺮداري ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﺪم ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺣﺘﯽ در ابعاد خیلی بزرگ می باشد.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻗﻄﻌﺎت در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ به خصوص قطعات

بزرگ را دارد.

مجموعه ساویس صنعت پارس با استفاده از سه تکنولوژی FDM،SLA وDLP  خدمات پرینت سه بعدی را ارائه میکند.

شرکت ساویس صنعت پارس با استفاده از قوی ترین نرم افزارهای طراحی مهندسی قادربه تهیه مدل سه بعدی انواع قطعات و

مجموعه ها ی مختلف می باشد.

شرکت ساویس صنعت پارس مفتخر است با اکثر ارگانها و نهاد های دولتی و خصوصی در زمینه های اندازه برداری ،

پرینت سه بعدی ، طراحی و ساخت محصول همکاری متعددی را داشته باشد.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه : نونگار پردازش