ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﯾﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس در ﺳﺎل 1931 ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮد و ﻫﻤﮑﺎري ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺂورﯾﻬﺎي روز دﻧﯿﺎ ، ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ارﺗﻘﺎء ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،

اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﯾﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﯾﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﺑﺮداري اﭘﺘﯿﮑﺎل و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮداي اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﻬﺎ

و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ اﺑﻌﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، دﻗﺖ اﻧﺪازه ﺑﺮداري ﺗﺎ ﯾﮏ ﺻﺪم ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺣﺘﯽ در ابعاد خیلی بزرگ می باشد.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻗﻄﻌﺎت در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ به خصوص قطعات

بزرگ را دارد

مجموعه ساویس صنعت پارس با استفاده از دو تکنلوژی FDM و DLPخدمات پرینت سه بعدی ارائه میکند.

شرکت ساویس صنعت پارس با استفاده از قوی ترین نرم افزار های طراحی مهندسی قادربه تهیه مدل سه بعدی انواع قطعات و

مجموعه ها ی مختلف می باشد.

در حال شرکت ساویس صنعت پارس مفتخر است با اکثر ارگانها و نهاد های دولتی و خصوصی در زمینه های اندازه برداری ،

پرینت سه بعدی ، طراحی و ساخت محصول همکاری متعددی را داشته باشد.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه : نونگار پردازش