درباره ما

تاریخچه

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﯾﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس در ﺳﺎل 1391 ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮد و  ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻨﻰ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨاورﯾﻬﺎي روز دﻧﯿﺎ ، ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺼﻮرت Single و  Assembly با بهره گیری از داﻧﺶ ﻓﻨﻰ روز و ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﻄﺮح ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪى ﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﮑﻮپ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺧﻮدروﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و… ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﮑﻮس اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻰ ﺳﺎزد . اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﯿﺎز در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺼﻮرت In House services ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﭘﺮوژه ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﯾﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪى اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﯾﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺮداري و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدي را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اهداف

شرکت ساویس صنعت پارس همواره بر اهمیت مدیریت نیروی انسانی به عنوان محور اصلی ارتقا همه جانبه یک سازمان و همچنین مدیریت منابع اطلاعاتی به منظور رسیدن به مهمترین هدف شرکت یعنی ( تامین رضایت مشتری و مشتری مداری ) و استفاده از دانش روز مهندسی تا پایان پروژه تاکید دارد. از دیگر اهداف شرکت توسعه آگاهی عمومی، دانش فنی و ارتقاء سطح فن آوری در حوزه های فعالیت شرکت به منظور دستیابی به آخرین نوآوری ها است.

چشم انداز

شرکت ساویس صنعت پارس همواره مصمم است که با تكنولوژی و ایجاد محیطی پاك و ایمن، ارتقاء كمی و كیفی محصولات و مدیریت بر هزینه ها، ضمن ارتقاء خدمات خود به مشتریان و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان و پشتیبانی از خدمات ارائه شده , روند بهبود مستمر فرآیندهای شرکتی را تحقق بخشیده .