مدل سازی سه بعدی شامل فرایند ساخت اشیا و سطوح چندوجهی در فضای نرم افزار های مدل سازی می شود. یک مدل سه بعدی اساسا از رئوس تشکیل شده است که با هم دیگر یک شبکه را تشکیل می دهند و به عنوان هسته ی مدل سه بعدی عمل می کنند. هر نقطه ی درون مدل میتواند دستکاری شود تا شکل را تغییر دهد.

به وسیله ی مختصات، نرم افزار محل هر نقطه ی عمودی و افقی را تشخیص میدهد که همگی به نقطه ی مرجع مرتبط هستند. در طول روند طراحی سه بعدی، شما میتوانید اندازه، شکل و بافت شی را تعیین کنید. برای ساخت شکل های سه بعدی با نرم افزار از نقطه ها، خط ها و چند ضلعی ها استفاده میشود.